X11 (XF86Config-4)

Configure seu TV OUT na unha

Por: Thiago Vieira